Aktualności

W dniu 6 maja 2021 roku w trybie zdalnym odbyło się zebranie plenarne Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania wykład p.t. „Analiza urazów miednicy pod wpływem wielokierunkowych, wysokoenergetycznych obciążeń oraz rola nanorurek ditlenku tytanu jako nanomodyfikacja długoterminowych implantów ortopedycznych” wygłosiła dr Katarzyna Arkusz (Uniwersytet Zielonogórski).

W drugiej części zebrania, odbyły się wybory przedstawicieli Polski do organów International Union Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM) i International Centre for Mechanical Sciences (CISM) w Udine. W wyniku głosowania przedstawicielami w IUTAM zostali prof. Stanisław Stupkiewicz (IPPT PAN) i prof. Tomasz Kapitaniak (Politechnika Łódzka), natomiast przedstawicielem w CISM został prof. Jacek Pozorski (IMP PAN).

Ponadto w drugiej części zebrania członkowie Komitetu głosowali nad przyznaniem Nagród Naukowych KM PAN. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
- I nagroda: dr inż.Balbina WCISŁO (Polietchnika Krakowska)
- II nagroda: dr inż. Maciej RYŚ (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
- III nagroda: dr inż Mateusz KOPEĆ (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

Na zakończenie spotkania członkowie Komitetu Mechaniki przyjęli stanowisko w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim. Treść przyjętego stanowiska zamieszczono poniżej:

Stanowisko Komitetu Mechaniki PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

W związku z publiczną dyskusją na temat projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim, Komitet Mechaniki PAN stoi na stanowisku, że wszelkie regulacje prawne dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego powinny być szeroko konsultowane ze wszystkimi środowiskami naukowymi w Polsce.

Jednocześnie, Komitet Mechaniki PAN wyraża pełne poparcie dla działań organów PAN mających na celu zachowanie integralności Polskiej Akademii Nauk, składającej się z korporacji uczonych, w tym komitetów naukowych, oraz instytutów PAN.

 

W dniu 15 kwietnia 2021 roku w trybie zdalnym odbyło się zebranie plenarne Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania wykład p.t. „Mikromechaniczne modelowanie odpowiedzi mechanicznej i ewolucji mikrostruktury metali i stopów” wygłosił dr Karol Frydrych (IPPT PAN, NCBJ)

W drugiej części zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające do Komitetu Mechaniki PAN. W wyniku głosowania na członków Komitetu Mechaniki wybrani zostali:
dr hab. Jan JAŚKOWIEC - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. Tomasz ŁODYGOWSKI - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Waldemar RACHOWICZ - Politechnika Krakowska
dr hab. Ryszard STAROSZCZYK - Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
prof. dr hab. Wojciech SUMELKA - Politechnika Poznańska
dr hab. Jacek SZUMBARSKI - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Jacek TEJCHMAN - Politechnika Gdańska

W dniu 9 marca 2020 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się inauguracyjne w kadencji 2020-2023 plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

Zebranie otworzył prof. Tomasz Kapitaniak, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału IV PAN. Następnie prof. Kapitaniak poprosił o minutę ciszy dla uczczenia pamięci prof. Witolda Gutkowskiego, Honorowego Przewodniczącego Komitetu Mechaniki, który odszedł na zawsze w dniu 18 listopada 2019 roku.

W pierwszej części zebrania wręczone zostały nominacje nowym członkom Komitetu Mechaniki.

W drugiej częsci zebrania przeprowadzono głosowanie na Przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN. Został nim prof. Stanisław Stupkiewicz z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Następnie Przewodniczący zaproponował dwóch kandydatów na swoich zastępców: prof. Henryka Petryka z IPPT PAN oraz prof. Błażeja Skoczenia z Politechniki Krakowskiej. Obaj kandydaci zostali wybrani na zastępców Przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN.

Kolejno przeprowadzono wybory dwóch członków Prezydium Komitetu. Zostali nimi: prof. Tadeusz Burczyński z IPPT PAN oraz prof. Jacek Pozorski z IMP PAN.

W dniu 18 listopada 2020 roku odbyło się w trybie zdalnym drugie Zebranie Plenarne Komitetu Mechaniki PAN w kadencji 2020-2023.

W pierwszej części zebrania przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru Sekretarza Komitetu Mechaniki PAN. W wyniku głosowania Sekretarzem Komitetu Mechaniki PAN został dr hab. Bartłomiej Błachowski.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Regulaminu Komitetu Mechaniki PAN oraz wybory przewdoniczących Sekcji Komitetu.
W wyniku głosowania na przewodniczących sekcji wybrani zostali:
prof. Ewa Majchrzak – Sekcja Biomechaniki,
prof. Jerzy Warmiński – Sekcja Dynamiki,
prof. Błażej Skoczeń – Sekcja Mechaniki Materiałów,
prof. Jacek Pozorski – Sekcja Mechaniki Płynów,
prof. Paweł Pyrzanowski – Sekcja Mechaniki Eksperymentalnej,
prof. Witold Cecot – Sekcja Metod Obliczeniowych,
prof. Tomasz Lewiński – Sekcja Optymalizacji.

W drugiej części zebrania Komitet przyznał Nagrody Naukowe. Decyzją Komitetu Mechaniki Nagrodę Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego otrzymali:
- Nagroda I stopnia, dr inż. Karol Frydrych (IPPT PAN)
- Nagroda II stopnia, dr inż. Katarzyna Arkusz (Uniwersytet Zielonogórski)

W dniu 21 listopada 2019 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN.

W pierwszej, otwartej części zebrania profesor Błażej Skoczeń wygłosił referat pt. "Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki".

W drugiej części zebrania, Przewodniczący Komitetu przedstawił listę konferencji, które objęte zostaną patronatem Komitetu Mechaniki PAN. Na liście znalazły się następujące konferencje:
- XXIV Fluid Mechanics Conference
- 7th European Conference on Structural Control - EACS 2020
- 42nd Solid Mechanics Conference – SolMech 2020
- 59. Sympozjon "Modelowanie w Mechanice"
- 29 Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego
- XVI Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii" TKI2020

Podkategorie