Nagrody naukowe Komitetu Mechaniki PAN im. profesora Michała Życzkowskiego

 Regulamin przyznawania nagród

1. Nagrody są przyznawane młodym pracownikom nauki, obywatelom polskim, za prace opublikowane przez nich przed ukończeniem 35 roku życia, przy czym w roku podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody kandydat nie może przekroczyć 40 roku życia. Dla uniknięcia wątpliwości interpretuje się te wymagania następująco: różnica między rokiem opublikowania pracy a rokiem urodzenia kandydata nie może przekraczać 34, ponadto różnica między rokiem złożenia wniosku o nagrodę a rokiem urodzenia nie może przekraczać 39.

2. Przez prace opublikowane rozumie się prace umieszczone w czasopismach naukowych oznaczonych symbolem ISSN (International Standard Serial Number) lub książki o charakterze naukowym oznaczone symbolem ISBN (International Standard Book Number). Jako rok publikacji może być traktowany rok, w którym pracy nadano numer DOI i opublikowano ją online. Nagrody są przyznawane niezależnie od stopnia i tytułu naukowego kandydata. Przyznanie nagrody KM PAN nie wyklucza możliwości ubiegania się o inne nagrody za te same prace.

3. Nagrody są przyznawane za:

  • prace indywidualne, tj. prace, których jedynym autorem jest Kandydat do nagrody, lub
  • cykl co najmniej czterech prac, z których co najmniej jedna musi być pracą indywidualną, zaś pozostałe prace mogą być pracami zespołowymi, których Kandydat był współautorem.

W przypadku prac zespołowych należy podać potwierdzony przez współautorów ich oraz Kandydata udział merytoryczny w przygotowaniu pracy (koncepcja, wstęp z zestawem cytowanej literatury, zbudowanie modelu, eksperyment, obliczenia, wnioski itp.). Zakres tematyczny prac musi być zgodny z zakresem subdyscypliny mechanika. Przy ocenie wniosków szczególnie istotny jest poziom naukowy i jakość prac indywidualnych.

4. Kandydat może uzyskać nagrodę naukową KM PAN dowolnie wiele razy, jednak za prace różne niż poprzednio nagrodzone.

5. Wnioski do nagrody mogą zgłaszać: zainteresowani, członkowie Komitetu Mechaniki PAN, dziekani wydziałów uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora w dyscyplinach właściwych naukom mechanicznym. Do wniosku powinien być dołączony życiorys Kandydata wraz z datą urodzenia, odbitki wszystkich prac zgłoszonych do nagrody oraz krótkie uzasadnienie.

6. Zgłoszenia wniosków nagrodowych należy przesyłać na ręce sekretarza KM PAN w terminie do 31 grudnia, roku poprzedzającego decyzję o przyznaniu nagród.

7. Wnioski są opiniowane przez dwóch członków Komitetu Mechaniki, wyznaczonych przez Przewodniczącego. Wnioski zgłoszone przez członków Komitetu wymagają drugiej opinii. Opinie są jawne.

8. Jeżeli liczba zgłoszonych (i zaopiniowanych) do nagrody prac lub cykli prac nie przekracza 10, to wszystkie prace są przedstawiane na posiedzeniu Komitetu. Jeżeli natomiast jest ona większa niż 10, to Prezydium KM PAN wybiera, w drodze głosowania najlepszych 10 wniosków i przedstawia je na posiedzeniu Komitetu.

9. Nagrody są przyznawane w drodze tajnego głosowania na wiosennym posiedzeniu KM PAN. Każdy z członków Komitetu wraz z zaproszeniem na posiedzenie otrzymuje wykaz kandydujących do nagrody prac oraz proszony jest o zapoznanie się z samymi pracami i opiniami udostępnionymi z odpowiednim wyprzedzeniem w formie elektronicznej. Podczas posiedzenia może zadawać pytania pod adresem opiniujących członków Komitetu.

10. W danym roku mogą być przyznane co najwyżej trzy nagrody. Komitet Mechaniki może na wniosek Prezydium zdecydować o tym, że w danym roku zostaną przyznane tylko dwie nagrody, lub jedna, a nawet żadna. Prezydium podejmuje uchwałę o zgłoszeniu wniosku ograniczającego liczbę nagród po uprzednim zapoznaniu się z pracami kandydującymi do nagrody oraz opiniami wyznaczonych przez Przewodniczącego członków Komitetu. Przewodniczący Komitetu Mechaniki przedstawia członkom Komitetu wniosek Prezydium do przegłosowania bezwzględną większością głosów a następnie odbywa się głosowanie nad przyznaniem nagród.

11. W głosowaniu każdy członek ma do dyspozycji 3 punkty, które może podzielić między trzech Kandydatów 1-1-1, albo dwóch Kandydatów 2-1, albo przyznać ogółem mniej niż 3 punkty. Przyznanie jednemu Kandydatowi 3 punktów uznaje się za głos ważny, z tym, że komisja skrutacyjna zalicza mu dwa punkty zamiast trzech.

12. Wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody uchwala Komitet Mechaniki PAN na swoim ostatnim posiedzeniu w roku poprzedzającym decyzję o przyznaniu nagród. Kwota ta dzielona jest w następujący sposób:

  • Nagroda pierwsza w wysokości 50% przeznaczonej kwoty
  • Nagroda druga w wysokości 30% przeznaczonej kwoty
  • Nagroda trzecia w wysokości 20% przeznaczonej kwoty

A. Jeżeli największą liczbę punktów uzyskały dwie równorzędne kandydatury, to przyznaje się dwie pierwsze nagrody w wysokości po 40%, pozostawiając na drugą nagrodę 20% całkowitej kwoty.

B. Jeżeli największą liczbę punktów uzyskały trzy osoby to przyznaje się trzy równorzędne nagrody po jednej trzeciej całej kwoty. Oznacza to nieprzyznanie nagród drugiej i trzeciej.

C. Jeżeli, po przyznaniu jednej pierwszej nagrody, na drugim miejscu znalazły się ex aequo dwie kandydatury, to przyznaje się dwie drugie nagrody po 25%. Oznacza to nie przyznanie nagrody trzeciej.

D. Jeżeli po przyznaniu jednej pierwszej nagrody, na drugim miejscu znalazłyby się więcej niż dwie kandydatury z równą liczbą głosów, to należy w drodze głosowań uzupełniających wyłonić z grupy równorzędnych kandydatów dwóch laureatów drugiej nagrody. Każdy z głosujących ma wówczas do dyspozycji nie więcej niż dwa punkty. W razie braku rozstrzygnięcia - czego wyrazem są jednakowe wyniki dwu kolejnych tur głosowania - o przyznaniu dwóch drugich nagród decyduje Przewodniczący Komitetu Mechaniki.

E. Jeżeli po przyznaniu dwóch pierwszych nagród, na drugim miejscu pojawiło się ex aequo więcej kandydatur, to należy w drodze głosowań uzupełniających wyłonić z grupy równorzędnych kandydatów jednego laureata drugiej nagrody. Każdy z głosujących ma wówczas do dyspozycji co najwyżej jeden punkt. W razie braku rozstrzygnięcia – czego wyrazem są jednakowe wyniki dwu kolejnych tur głosowania – o przyznaniu drugiej nagrody decyduje Przewodniczący Komitetu Mechaniki.

F. Jeżeli po przyznaniu jednej pierwszej i jednej drugiej nagrody na trzecim miejscu pojawiło się ex aequo więcej kandydatur z równą liczbą głosów, to należy w drodze głosowań uzupełniających wyłonić z grupy równorzędnych kandydatów jednego laureata trzeciej nagrody. Wówczas każdy z głosujących ma do dyspozycji co najwyżej jeden punkt. W razie braku rozstrzygnięcia – czego wyrazem są jednakowe wyniki dwu kolejnych tur głosowania – o przyznaniu trzeciej nagrody decyduje Przewodniczący Komitetu Mechaniki.

13. Prace które nie zostały nagrodzone, ale uzyskały pozytywne opinie, mogą kandydować do nagrody w latach przyszłych, aż do ukończenia przez Kandydata 40 roku życia. O przyznaniu nagrody zawiadamia się zainteresowanych zaraz po posiedzeniu Komitetu Mechaniki i przekazuje im stosowną kwotę.

14. Osobom nagrodzonym wręczane są dyplomy na jesiennym posiedzeniu KM PAN. Na tym samym posiedzeniu przedstawiają oni swoje nagrodzone prace.

 [Wersja przyjęta na zebraniu Komitetu Mechaniki PAN w dniu 6 maja 2021 r.]